Make your own free website on Tripod.com

 支持與阻力:

        支持位與阻力位的強弱和可靠性, 與該位被考驗的次數成正比

        當支持位跌破後, 股價再上試該支持位, 時間愈短/近, 阻力愈大

        若股票以大成交量跌破, 則其阻力愈大, 亦即成交量與阻力成正比

        若股價經常至某支持位才見反彈, 即其支持力強大, 但亦暗示了可能除時由升勢轉跌

        若上升股經常下試支持位, 或下跌股經常上試阻力位, 則可能轉勢

互變:

            當某阻力位成功突破, 便有支持位成為阻力位, 反之亦然

            --其道理是蟹貨多數生於支持位